Kut slaan pseudo arts keuring

Tijdens gebruik van de headshaker nam de gain af in de hoge frequenties en het faseverschil verschilde gering van de actieve groep. Passief bereikten alle personen een schudfrequentie van 6 Hz, in tegenstelling tot actief schudden. Momenteel richt ons onderzoek zich op het bepalen van hoge-frequentiekarakteristieken van de VOR bij patiënten met duizeligheid.

Boumans Rotterdam , Waardebepaling van de humane vestibulo-oculaire reflex bij hoge frequenties met behulp van een helm, aangedreven door een torque-motor.

Teneinde de humane vestibulo-oculaire reflex VOR te onderzoeken werd een nieuwe techniek ontwikkeld, bestaande uit een comfortabele, goed passende helm met een elektronisch aangestuurde motor, die een massa roteert rond een verticale as.

Acceleratie van de motor veroorzaakt een reactief koppel van krachten op de helm, die vervolgens wordt overgedragen op het hoofd. Hoogfrequente sinusvormige hoofdoscillaties in het frequentiegebied van Hz met top-dalamplitudes respectievelijk van ongeveer 10° en 0,1° en passieve, onverwachte versnellingsimpulsen van het hoofd circa °s 2 werden gemakkelijk bereikt. Hoofd- en oogbewegingen werden geregistreerd met behulp van de sclerale inductiespoeltechniek in een homogeen magnetisch veld.

De fase-achterstand steeg van enkele graden bij 2 Hz tot ongeveer 45° bij 20 Hz. Boven de 2 Hz worden de resultaten niet beïnvloed door visuele condities. Lagere gains en hogere fase-achterstanden werden gevonden bij proefpersonen met bilaterale hyporeflexie of unilaterale vestibulaire uitval.

Voor stapvormige hoofdverplaatsingen was de gain gemeten in de eerste ms bij gezonde proefpersonen rond de 1,0, bij bilaterale hyporeflexie ongeveer 0,0 en sterk asymmetrisch bij unilaterale vestibulaire uitval. Wij concluderen dat met deze techniek de VOR effectief gemeten kan worden, met minimale mentale of visuele invloeden. Hart Amsterdam , Lokale genezing en complicaties na, via verschillende schema's gegeven, radiotherapie voor het glottisch T 1 -larynxcarcinoom.

Om het effect van kleinere fractiegrootte van radiotherapie op de lokale genezings- en complicatiekans te bestuderen werden de behandelingsresultaten nagegaan van patiënten met een glottisch T 1 -larynxcarcinoom, behandeld in de periode Gedurende deze periode werden de patiënten bestraald met twee laterale velden, in de vroege periode met C O zonder wiggen en in de latere periode met 4 of 8 MV fotonenbundels met wiggen bestraling met roterende bron.

De totale dosis bedroeg ,6 Gy met een mediane dosis van 62,2 Gy. De bestraling werd achtereenvolgens gegeven in de schema's van 20 x 3,1 Gy, 22 x 2,8 Gy, 25 x 2,4 Gy, 30 X 2,0 Gy of 33 x 2,0 Gy.

Na 3 jaar werd in 89,7 der gevallen lokale genezing bereikt, waarna geen recidieven meer optraden. Ernstige complicaties larynxnecrose traden op bij 2,4 van de patiënten. Zowel de kans op complicaties als de kans op lokale recidieven hing significant samen met het fractioneringsschema. Met afnemende fractiegrootte, toenemend aantal fracties en langere behandelingstijd nam de lokale recidiefkans toe van 7 tot 19, terwijl de complicatiekans afnam van 4 tot 0.

Met multivariantie-analyse was het onmogelijk om onderscheid te maken tussen het effect van de totale behandelingstijd en de fractiegrootte. De schema's 25 x 2,4 Gy en 33 x 2 Gy leken de beste resultaten te geven met een lokale recidiefkans van 10 zonder ernstige complicaties. De uiteindelijke kans op behoud van de larynx bij deze twee schema's was Meeuwis Amsterdam , Driedimensionale reconstructie van het tracheostoma met behulp van stereolithografie.

Sinds kort is het mogelijk door middel van computergestuurde lasertechnieken driedimensionale reconstructies te maken op basis van computertomografie CT -scans stereolithografie. Deze techniek is vooral van belang gebleken bij de reconstructie van benige structuren. Daniel den Hoedkliniek, Rotterdam, en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt zijn voor het eerst weke-delenstructuren en de overgang naar de luchthoudende ruimten onderzocht.

Het onderzoek concentreert zich op de vorm van het tracheostoma en de proximale trachea. Over een gebied van 5 cm ter hoogte van het tracheostoma worden aaneensluitende CT-scans gemaakt met een dikte van 2 mm. Met behulp van genoemde techniek komen driedimensionale kunsthars reconstructies van de weke-delencontouren ter beschikking. Deze reconstructies van tracheostomata blijken een grote mate van nauwkeurigheid te hebben en worden door ons gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe fixatiemethoden van tracheostomakleppen.

In de toekomst kan deze techniek een belangrijke rol gaan spelen bij ander onderzoek, zoals stemprothese-ontwikkeling en reconstructieve technieken van de larynx en de trachea. Oosterveld Amsterdam , Zwempatronen van vissen tijdens korte perioden van gewichtloosheid. Aan boord van een vliegtuig dat parabolische trajecten vliegt, werden experimenten uitgevoerd tijdens de kortdurende perioden van gewichtloosheid microgravitatie. Twee goudvissen werden 10 maanden vóór de vlucht blind gemaakt; bij 5 goudvissen werd dit 2 dagen voor de vlucht gedaan, 3 goudvissen werden 2 dagen voor de vlucht eenzijdig blind gemaakt, terwijl 3 goudvissen als controledieren dienst deden.

Voorts werden 6 blinde grottevissen bij de experimenten gebruikt. Met videobeelden konden 3 verschillende specifieke zwempatronen onderscheiden worden: Met een grotere regelmaat, maar in een onderling gelijke verdeling van de zwempatronen, vertoonden de grottevissen en de 10 maanden voor de vlucht blind gemaakte goudvissen de 3 zwempatronen.

Vergeleken met de kort tevoren blind gemaakte goudvissen bleken de gecompenseerde dieren in sterke mate juist de tumbling en corkscrew-rotaties te onderdrukken. Door het sterk beperkte gezichtsveld maakten de eenzijdig blinde goudvissen 40 vaker de naar hun gezonde zijde gerichte corkscrew-bewegingen. Het blijkt uit de waarnemingen dat voor een correcte ruimtelijke oriëntatie tijdens gewichtloosheid bij de visueel-vestibulaire interactie de nadruk ligt op de visuele component.

Oosterveld Amsterdam , Duizeligheidsklachten bij cockpit-personeel en medische keuring. Een retrospectief onderzoek werd uitgevoerd bij 3 vliegers met duizeligheidsklachten. De eerste, een sportvlieger, had sinds 9 jaar een éénzijdig gering gehoorverlies met oorsuizen en diplacusis.

De tweede vlieger kreeg 6 jaar geleden een barotrauma. Tijdens een daling kreeg hij acuut een hevige duizeligheidsaanval, vergezeld van een gehoorverlies links in het lage-tonengebied. De duizeligheid verdween na de landing, het perceptieverlies van 20 dB bleef bestaan. Er volgde geer afkeuring. De derde vlieger had éénzijdig de ziekte van Ménière, waarvoor hij in een neurectomie onderging.

In volgde medische goedkeuring daar duizeligheidsaanvallen niet meer voorkwamen. In ontstond een wisselend perceptieverlies van het andere oor, duizeligheidsaanvallen werden ontkend.

De verslechtering van de gehoorscherpte leidde in tot definitieve afkeuring. Op dat moment was sinds het stellen van de diagnose reeds 10 jaar verstreken. De ziekte van Ménière is onverenigbaar met het vervullen van een taak in de cockpit. De Nederlandse Luchtvaartwet blijkt geen garantie te bieden dat een tijdige afkeuring ook inderdaad plaatsvindt.

De techniek is geïndiceerd vooral bij chronisch-recidiverende otitis externa, maar ook bruikbaar gebleken bij bestaande radicale holten en cerumenophoping. De indicaties en de resultaten bij 44 oren zijn in de tabel weergegeven.

Er worden goede resultaten bereikt, voornamelijk door de vorm van het litteken in de vorm van de letter M. Hierdoor worden retractie van het litteken en herstenosering tegengegaan. Hilgers Amsterdam , Fibromatosen in het hoofd-halsgebied. Agressieve fibromatosen zijn lokaal infiltratieve bindweefselwoekeringen met een hoge recidiefkans na inadequate behandeling.

Vanaf tot werd bij 9 volwassen patiënten deze diagnose gesteld. Bij 5 van hen waren de afwijkingen gelokaliseerd in het dorsale gedeelte van de hals. De patiënten werden behandeld met chirurgie, meestal gecombineerd met radiotherapie.

Twee patiënten werden na een irradicale excisie elders niet verder behandeld, doch regelmatig gecontroleerd.

Eén patiënt werd na een irradicale excisie elders alleen bestraald. Alle patiënten overleefden zonder tekenen van tumoractiviteit. Eén patiënt had een zeldzame fibromatose in de tongbasis die radicaal werd geëxcideerd via een commando-ingreep. In verband met een hoge recidiefkans is radicale chirurgie belangrijk. Op basis van de eigen ervaring en de gegevens uit de literatuur adviseren wij de volgende richtlijnen voor therapie: Omdat deze aandoening voornamelijk voorkomt bij relatief jonge patiënten en de kans op metastasen nagenoeg nul is, vinden wij aanvullende radiotherapie bij een primaire afwijking alleen dan geïndiceerd indien bij irradicale chirurgie het te verwachten recidief inoperabel dreigt te worden of vitale structuren kan aantasten.

In alle andere gevallen wordt een goede follow-up in combinatie met regelmatige computer- kernspintomografie-scans geadviseerd. In geval van een recidief is chirurgie in combinatie met radiotherapie geïndiceerd. De resultaten bij deze benadering zijn goed te noemen. Hoofdluis is een regelmatig voorkomende plaag op de basisschool. Het gebruik van een luizenbestrijdingsmiddel kan nare gevolgen hebben, zoals blijkt uit de volgende casus. Een 9-jarige jongen, bekend wegens een kleine, rustige trommelvliesperforatie, kreeg bij het behandelen van hoofdluis met Priodermlotion 0,5 malathion deze vloeistof in zijn rechter oor.

Hier op volgde een periode van heftige duizeligheid. Naast zijn al bekende conductieve gehoorverlies ontstond een hoogfrequent perceptief gehoorverlies. In het middenoor ontwikkelde zich een chronische, fibroserende en granulerende ontsteking. Een causaal verband tussen deze afwijkingen en het onzorgvuldige gebruik van de lotion is zeer waarschijnlijk.

Gezien het regelmatig vóórkomen van de combinatie hoofdluis en trommelvliesbuisjes lijkt het zinvol oudersverzorgers, door aanpassing van de bijsluiter, op de risico's van het gebruik van dit middel attent te maken. Bloem Maastricht , Behandeling van postoperatieve macroglossie door bloedzuigers.

Een postoperatieve zwelling van de tong is een relatief zeldzame complicatie na intra-orale chirurgie. Slechts 5 gevallen van een ernstige macroglossie na het sluiten van een palatoschisis werden tot nu toe in de literatuur beschreven. Langdurige intra-orale ingrepen, met name wanneer mondspreiders en of tongdepressors worden gebruikt, lijken een hoger risico op het ontstaan van deze complicatie te vormen. Conservatieve therapie met behulp van diuretica, corticosteroïden en of antibiotica leidt helaas niet altijd tot de gewenste reductie van deze zwelling.

Wanneer de tong dusdanig groot wordt dat hij de luchtweg blokkeert, is er een levensbedreigende situatie. Wij zagen een 8-jarige jongen bij wie een levensbedreigende vergroting van de tong ontstond na het sluiten van een palatoschisis en het transpalatinaal opheffen van een eenzijdige choanale atresie.

Nadat conservatieve therapie faalde, werd de tong binnen 6 uur tot normale proporties teruggebracht met behulp van bloedzuigers. Spoedige detubatie kon hierna volgen. Als de belangrijkste worden genoemd: Oosterveld Amsterdam , Het effect van een verhoogde zwaartekracht op het zwemgedrag van hamsters. Hamsters werden in een diercentrifuge geplaatst onder een zwaartekrachtconditie van 2,5 G hypergraviteit HG -hamsters.

Zes maanden lang werd de centrifuge éénmaal daags gestopt voor een periode van ongeveer 30 min voor het verzorgen van de dieren en het testen van de perceptief motorische vaardigheden. Geen verschillen werden gevonden tussen HG-hamsters en controledieren wat betreft het zwemvermogen in het basin en de zwemsnelheid in de rechte gang. In de S-maze zwom 50 van de controledieren rechtstreeks naar het trapje, terwijl maar 25 van de HG-dieren van deze strategie gebruik maakte.

D andere hamsters van beide groepen vonden de trap door te zwemmen langs de randen van de S-maze. De conclusie is dat langdurig verhoogde zwaartekracht geen invloed heeft op het vermogen om te zwemmen of op de zwemsnelheid van de hamsters, maar wel op het oriëntatievermogen van de dieren. Het verminderde oriëntatievermogen van de HG-hamsters wordt veroorzaakt door een veranderde input van het vestibulair systeem.

Oosterveld Amsterdam , Zwaartekrachtverhoging en het effect op de structuur van de vestibulaire eindorganen bij hamsters. Deze studie onderzocht het effect van langdurig verhoogde zwaartekracht hypergraviteit op de otoconia-laag van de macula utriculus en de macula sacculus van de hamster. Voor een periode van 6 maanden werden hamsters in een diercentrifuge geplaatst onder een zwaartekrachtconditie van 2,5 G.

Er werd gekeken naar calciumgehalte, vorm, grootte en distributie van de otoconia. Met behulp van de scanning-elektronenmicroscopie werden foto's gemaakt van de maculae om het effect van hypergraviteit te kunnen vaststellen op vorm en grootte van de otoconia en om de veranderingen te bekijken in de zoneverdeling van de kleine, middelmatige en grote otoconia.

In de calciumwaarde, de vorm, de grootte en de distributie van de otoconia werden geen verschillen gevonden tussen hypergraviteithamsters en controledieren opgegroeid bij een normale zwaartekracht. De resultaten van deze studie tonen aan dat structurele adaptatie niet plaatsvindt op het niveau van de otoconia, ten minste niet in dieren die werden blootgesteld aan een verhoogde zwaartekracht in de periode dat het vestibulair systeem reeds volledig ontwikkeld is.

Speelman Amsterdam , Ototoxiciteit en nefrotoxiciteit van eenmaal daags gentamicine of netilmicine bij patiënten met ernstige infecties. Bij de behandeling van ernstige infecties met aminoglycoside-antibiotica wordt in het algemeen de therapie met netilmicine als het minst nefrotoxisch en ototoxisch beschouwd. Vergelijkende studies tussen netilmicine en gentamicine, waarbij 1 x daagse toediening wordt toegepast, ontbreken. Een gerandomiseerde prospectieve studie werd uitgevoerd om het resultaat en de toxiciteit van de 1 x daagse behandeling met netilmicine 5,5 mgkg 1 dd i.

Uitsluitcriteria waren neutropenie en ernstige nierinsufficiëntie. Een goed klinisch resultaat op de antibioticumtherapie werd gezien bij 50 van de 54 evalueerbare patiënten behandeld met gentamicine 92,6 en bij 48 van de 52 patiënten behandeld met netilmicine 92,3.

Nefrotoxiciteit werd gezien bij 6,9 van de met gentamicine en bij 14,5 van de met netilmicine behandelde patiënten. Bij audiologisch onderzoek naar ototoxiciteit gehoorverlies, tinnitus of vertigo konden geen significante verschillen worden gevonden. Wij concluderen dat er geen verschil tussen 1 dd gentamicine- en netilmicinetherapie aantoonbaar was wat betreft ototoxiciteit.

Hilgers Amsterdam , Resectie van longmetastasen bij het hoofd-halscarcinoom. Vanaf tot en met werden er in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam, ruim patiënten behandeld voor een hoofd-halscarcinoom, de huidmaligniteiten buiten beschouwing gelaten. Van hen kregen er één of meer metastasen in de long. In 21 gevallen werd een metastasectomie uitgevoerd.

Het betrof 11 vrouwen en 10 mannen met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar De verschillende histologische typeringen waren als volgt verdeeld: De ziektevrije periode varieerde van 5 maanden tot 16 jaar en 7 maanden gemiddeld 3,5 jaar. Het maximale aantal verwijderde metastasen bedroeg 7, met in 18 gevallen een radicale resectie.

De 5-jaarsoverleving van de gehele onderzochte groep na metastasectomie bedroeg 59 Kaplan-Meier-curve. Momenteel zijn nog 8 patiënten in leven, van wie 3 meer dan 5 jaar. Deze retrospectieve studie laat zien dat metastasectomie een waardevolle behandeling kan zijn voor het gemetastaseerde hoofd-halscarcinoom in geselecteerde gevallen.

Schouwenburg Amsterdam , Een kogel in het mastoïd. Een jarige caféhouder werd op onze eerstehulpafdeling gezien wegens een schotverwonding links naast de neus. Het algemeen KNO-onderzoek liet een rood linker trommelvlies zien en bloed in de nasofarynx links; overig KNO-onderzoek toonde geen afwijkingen.

Op de computertomografie-scan bleek dat de kogel door de voorwand van de linker sinus maxillaris was gegaan en was blijven steken in het linker mastoïd retrocochleair en retrolabyrintair vlak bij de A. Een aanvullend angiogram toonde een impressie door de kogel van de linker A. Aangezien de kogel de carotis kon hebben beschadigd en een kogel niet steriel is, werd besloten om de kogel te verwijderen.

Na een mastoïdectomie met uitboren van de retrofaciale cellen tot op de bulbus jugularis en A. Postoperatief was het gehoor niet veranderd en ook de functie van de N. Een controle-angiogram liet een kleine aneurysmatische verwijding zien van de carotis op de plaats waar de kogel de genoemde impressie had veroorzaakt. Ten aanzien van dit kleine aneurysma hadden wij een afwachtend beleid voorgesteld met na 2 maanden herhalen van het angiogram. Patiënt heeft zich echter aan de controles onttrokken.

Nolst Trenité en P. Schouwenburg Amsterdam , Tracheotomie wegens hypognatie en glossoptosis bij een zuigeling met het syndroom van Pierre Robin. Bij een 5 dagen oude zuigeling met het syndroom van Pierre Robin ontstond een toenemende bovenste-luchtwegobstructie ten gevolge van de hypognatie en de glossoptosis.

Nadat 4 intubatiepogingen elders mislukt waren, werd de KNO-afdeling geconsulteerd. De zuigeling vertoonde toen een ernstige stridor, intrekkingen, tachypneu, hypercarbie en een slechte zuurstof-saturatie. Buikligging had hierop geen effect. Op de operatiekamer werd met moeite een acceptabele gaswisseling verkregen in zijligging met de tong maximaal uit de mond getrokken. Bij de directe laryngoscopie werd het volgende gezien: De glottis kwam niet in beeld en intubatie bleek onmogelijk.

Om toch een veilige luchtweg te creëren werd een tracheotomie verricht. Patiëntje herstelde hierna snel en bij de controle-laryngoscopie één week later was het larynxbeeld genormaliseerd.

Deze casus toont dat de hypognatie en de glossoptosis bij het syndroom van Pierre Robin tot een ernstige bovenste-luchtwegobstructie kunnen leiden. Intubatie kan door de glossoptosis zeer moeilijk zijn. Diverse mislukte intubatiepogingen kunnen tot een larynxoedeem leiden dat zowel de obstructie verergert als ook een gecontroleerde intubatie onmogelijk maakt. Mirck Amsterdam , Een kickboxer met een fluctuerende zwelling van het septum nasi. Een jarige vrouwelijke kickboxer meldde zich met hoofdpijn en een pijnlijke neus sinds 4 dagen.

Er was een evidente zwelling van de nasolabiale plooi en bovenlip en bij rhinoscopia anterior een bilaterale fluctuerende zwelling van het septum.

Twee bovenste snijtanden stonden los, het gebit was carieus en er was gingivitis. De lichaamstemperatuur was 39°C, het leukocytengetal was 13,5 x 10 9 en op de sinus-röntgenopname waren alle sinussen luchthoudend.

Een orthopantomogram liet botdestructie boven de bovenste snijtanden zien. Het abces werd onder algehele narcose geïncideerd en gedraineerd het kraakbeen was intact. De kweek liet anaëroben en streptokokken zien, waardoor differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een dentogeen septumabces, mede daar patiënte volhield, ondanks haar hobby, de laatste maanden geen neustrauma te hebben doorgemaakt. Er werd intraveneus metronidazol en benzylpenicilline toegediend.

De losse tanden werden geëxtraheerd. Patiënte herstelde voorspoedig en werd na enkele dagen ontslagen. Meijer Amsterdam , Larynxextirpatie wegens een benigne chondroom.

Een jarige man werd naar ons ziekenhuis verwezen met klachten van kortademigheid bij inspanning sinds een jaar en van heesheid sinds een half jaar. Bij indirecte en directe laryngoscopie werd een stilstaande linker stemband gezien alsmede een subglottische tumor. De computertomografie CT -scan toonde een hypodense tumor met hyperdense stippeling, hetgeen wijst op calcificaties met destructie van het cricoïd en de arythenoïden.

Deze calcificaties duiden op een tumor van kraakbenige origine. De röntgenologische bevinding werd ondersteund door de cytologische bevindingen. Om een vrije luchtweg te garanderen werd in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam een tracheotomie verricht, direct gevolgd door een directe laryngoscopie, waarbij verdikte stembanden werden gezien evenals een posterieur gelegen subglottische tumor met intacte mucosa zonder doorgroei naar de hypofarynx.

Het materiaal, verkregen uit biopten, wees op een chondroom. Aangezien patiënt erg opzag tegen het verlies van zijn stem, werd aanvankelijk een conservatief beleid gevolgd. Een nieuwe CT-scan na 4 maanden liet een snelle progressie zien: Langer afwachten of beperkte chirurgie zou een totale extirpatie van de tumor onmogelijk kunnen maken. Daarom werd overgegaan tot larynxextirpatie.

Het daarbij verkregen preparaat bevatte een radicaal verwijderd chondroom afkomstig van het cricoïd zonder kenmerken van maligniteit. Schouwenburg Amsterdam , Moeilijk waarneembare gesteelde Grawitz-metastase in de larynx.

Een jarige man met klachten van benauwdheid, hoesten met opgeven van slijm, slikproblemen en globusgevoel werd verwezen naar de afdeling Gastro-enterologie van ons ziekenhuis, alwaar een indicatie werd gesteld voor een flexibele oesofagoscopie. Hierbij werden géén afwijkingen gezien. Echter toen patiënt, vanwege een pijnlijke Grawitz-metastase rechts op de thorax, in linker zijligging ging liggen, ontstond een forse inspiratoire stridor. De gastro-enteroloog bracht opnieuw zijn scoop in, bekeek nu de hypofarynx, die vaak blind wordt gepasseerd bij flexibele oesofagoscopieën, en zag een gladde, gesteelde tumor, die de gehele glottisopening aan het oog onttrok.

De KNO-arts, in consult gevraagd, vond bij de microlaryngoscopie onder narcose een gesteelde Grawitz-metastase van 3,5 x 2 x 2 cm, uitgaande van de rechter plica aryepiglottica. Deze kon na coagulatie van de steel worden verwijderd met een restloze genezing. Benign lesions of the vocal folds: Intraobserver variation in diagnosis of benignnonneoplastic lesions of vocal folds letter.

Die Behandlung von Störungen derStimmfunktion. Ik zoek dan ook dominante mensen, mannen , of koppels die mij kunnen ontvangen en onderwerpen aan hun meest perverse en kinky wensen en lusten. Ik ben zeer bdsm-minded en geil erop om onder bondage en sm gedwongen te worden tot de meest perverse vernederingen en seksueel misbruik. Ik geil erop om zeer sadistisch aangepakt en vernederd te worden. Als pijp-e spermaslet hoop ik dan ook op een doorgedreven training in keelneuken onder dwang.

Verder ben ik beschikbaar voor alles wat pervers en kinky is. Ook plas en poep zoals het past voor een slavin van mijn soort die geilt op alle smerige vernederingen. Mail me voor meer info en foto's. Ik hoop op een vast contact. Ouderdom speelt hierbij geen rol. Ik reken wel op grote hygiëne, betrouwbaarheid en discretie. Ik ben geen faker en zou graag hebben dat die mensen voor éénmaal nu eens niet reageren op dit zoekertje hete groetjes evy.

Ik kan soms ontvangen thuis, meestal verplaatsen. Alleen meester of travestie welkom mail met voorstel. Ik ben een zuigteef van 40 jaar! Ik zoek mannen die graag neuken zeer diep, ik val op mannelijk type behaard is zeker welkom maar is geen must je kan me ook mailen naar: Bel met herkenbaar nummer of SMS of mail. Ik zoek japanse chinese black boys.

Ik hoor het graag. Lieve 69 jarige biman zoekt man nen die zich laten leegzuigen Géén vluggertjes Zwaar geschapen mannen welkom! Ik ben een zaadslet! Moet zaad in mijn mondje hebben en slik alles door! Ik kan ontvangen in de regio Willebroek. Wil beslist géén SM of Soft contacten. Bel bovenstaand GSM nummer! Deze geile senor is wekelijks naakt in een sexcinema in Gent - Brussel en Antwerpen.

Neuken en wegwezen in discretie. Ik zuig ook af, achteraan in de cinema middag, voormiddag. Voor gelijk gestemde geile mannen in alle anonimiteit; Lekker neuken en klaarkomen of samen safe in de mond! Ook graag in Sauna's in Kortrijk e. Stuur een berichtje via SMS of bel met herkenbaar nummer. Ik ben een bottom en zoekt een meester. Alléén mij contacten per SMS!! Ik ben bijna 2 jaar singel, dus tijd om terug iemand te vinden. Bij deze zoek ik een leuke en geile fuckbuddy, leeftijd onbelangrijk.

Heb softe bi ervaring maar zoek discreet iemand met wie ik veel kan ontdekken op vaste basis. Wil zeker een grote lul pijpen en passioneel langdurig spelen, eventueel zachtjes geneukt worden.

Een date zou eventueel een nacht van zondag op maandag kunnen of een maandag overdag. Mail om af te spreken. Ga zeker niet de eerste de beste pakken , dus reageer duidelijk met je stats, wat je wil doen en liefst een foto van je lul. Slanke biseks man voorzien van mooi gereedschap, zoekt beslist rijper man van goed niveau en die ook een mooie pik heeft. Graag geen eenmalige date, safe, schoon, niet rokend, Maar pijp en trekwerk graag!!! Ben slanke man die op zoek is om op een rustige manier ontmaagd te worden.

Ik heb wel een zeer nauw gaatje! Hygiëne en verzorging graag. Ik zie er jonger uit, slank donker blond, kort geschoren. Ik stuur foto op verzoek, Ik zie er best leuk uit: Welke oudere top kan er overdag discreet een onderdanig weinig bi-ervaren sexspeeltje ontvangen?

Krijg geregeld anale sex maar dit beperkt zicht tot speeltjes en verlang ernaar om een echte lul te ontvangen in mijn geile kont.

Heb jij spullen om me te kleden als sletje? Hou je van controle en bondage? Ben zelf 32 jaar, 1m80 m, 17 cm, 73 kg! Hallo ik ben een man van Dominante travestie uit Eindhoven Carla, zoekt onderdanige man die mij op afroep' s avonds wil dienen: Discreet, Ik kan ontvangen. Koppel mag ook welkom! Ik hoop toch op reactie's, u mag mij ook bellen of mailen.

Ben bottom en op zoek naar top voor regelmatig contact. Ik ben voor alles te vinden. Heb al veel ervaring dus geen maagd meer. Meerdere kan ook graag eens gangbang! Ik ben volledig kaal , Slik graag sperma. Ik kan wel niet ontvangen Graag reactie via email beantwoord altijd!

Tot horens Groetjes van Alexander xxx. Ik wil terug leren pijpen, ik wil likken en eens geneukt worden. Rustig aan want het is allemaal nieuw, wel volledig intiem kaal geschoren en safe. Ik ben voor veel te vinden behalve plas en poep seks. Lieve zachtaardige mannen zonder snor i of baard en zonder okselhaar. Ik ben op zoek naar volledig intiem geschoren w mannen en lekkere oliemassage te geven met happy end.

Ik pijp ook een mij mag je ook aanraken geen probleem want ik sta ook naakt nat je. H hygiëne is belangrijk. Kan niet ontvangen maar kan wel komen.

Uiterlijk ook onbelangrijk wel liefst regio Antwerpen-noord. Ik ben zelf ook volledig kaal intiem geschoren.

Leeftijd 29 jaar tot 57 jaar, je kan mij mailen of sms naar of je kan mij ook sms op whatsap om af te spreken?? Alles kan, niets moet, welke geile man hou ook van mannen sex? Ik heb er lang over gedaan, om voor mezelf toe te geven dat ik op mannen val. Heb geprobeerd om met vrouwen gelukkig te worden.

Maar ze weten niet echt mijn hart te raken. Durfde er ook niet echt voor uit te komen in mijn omgeving, maar achteraf reageren ze allemaal heel positief gelukkig.

Omdat ik het best lastig vind om iemand zo te vinden, probeer ik het eens via deze manier. Dus zoek jij een leuke lieve vrolijke gekke man om je leven mee te delen. Waag dan eens een gokje bij mij. Ik ben op zoek naar een rijpe man 50 a 60 jaar die zin heeft om een gewillige jonge man zijn strak gaatje te gebruiken. Heb graag een grote lul in mijn kontje. Ik ben 32 Jaar, 1m84 m, 73 kg, Ik wacht op een leuk voorstel!

Ik zoek een dominant. Ik loop in lingerierokje, zie graag een man, student, opa of Aziaat. Wie komt mijn kut neuken en zijn zaad erin dumpen. Ik ben 35 jaar, 1m78 m, 85kg, en poppers in huis. Ik zal dan zéker terug bellen.

Of bel voor belgie: Ik wil als zomer er is leuke dingen doen als het klikt. Ook een lieve man alleen is ook prima. Ik hou van pijpen, en jou neuken! Ik kan niet verplaatsen. Ik hou ook klein kontje en grotere pik om zo te geil pijpen. Alléén Whatsapp,; 06 - NL. Ik woon in de Regio Nijmegen. Ex-gedetineerde 53 jaar, 1. Dit voor sex en vriendschap. Ik ben voor alles in: Ervaren slanke top, intiem geschoren, ben van alles te vinden, draag soms lingerie, lieslaarzen, en neuk en spuit bare in kontje.

Ik heb zelf een rond kontje; Ik neuk en zuig, je mag rimmen, tepels zuigen; Draag soms een BH, gordel. Heb wel kleding en atributen.

Bel me herkenbaar nummer. Géén SMS en Niet mailen!! Gehuwde man heeft éénmaal biseks meegemaakt en verlangt nu naar meer! De man van het koppeltje had net als mij een kleine lul 13cm en heeft mij er voor de eerste keer mee geneukt! Ik heb daar zo enorm dat ik mij graag door groter willen laten neuken of door vrouw met strapon kan ook!

Ik ben bottom en laat me dus enkel neuken maar iemand pijpen kan zeker! Afspreken zal vooral overdag in de week zijn en soms op kamer te Gent bv.

Antwoord graag met looks of foto en wat meer uitleg over jezelf en hoe je mij verder zou inwijden ook triosex of meer kan. Ouder kan tegen betaling. Ik kan vrij en discreet ontvangen. Bi, hetero, trav, gay, all nation. Ook in als gangbangbottomslet voor groep.

Ik kan je op hotel ontvangen hier in Sint-Truiden. Ik ben voor veel in! Maar geen sm of kinky!! Ik zal je meer vertellen als we eens afspreken bel of SMS me eens xxx. Ik ben een geile bi pijpsletje van cm en 69kg met normaal postuur. Ik heb een gewillig kontje en mondje.

Ik ben een echte zaadslet. Ik zoek lekkere pikken om te verwennen. Hoe meer mannen hoe liever. Ben voor heel veel in. Ik wil graag contact met shekimmie. Ik hou van magere slanke boy met lange pik, strak kontje. Wie komt zijn paal in mijn zaadbek leeg schieten en geeft me het wittte goud. Ik heb poppers in huis. Ik ben een beertje uit bouwjaar met sexervaring en zoek losse safesexdates met lekker intiem vrijen, strelen, likken, zoenen, tongen, pijpen, kussen, neuken. Mail met foto en voorstel.

Jongen net 18 jaar geworden, zoekt een man die me gaatje open wil neuken met condoom in zijn auto. De leeftijd maakt niet uit!

Hoop snel een leuke reactie te krijgen. Ik ben man van 60 jaar en zoekt top of 2 tops om mij in te wijden en wilt neuken voor deze vrijdagavond: Gehuwde man 53j zou zich graag willen verder discreet laten inwijden in biseks als bottom. Dit zowel oraal als anaal met eventueel spuiten in mij! Zo wil ik steeds verder gaan in onderling overleg met ook kinky, enzovoort! Lul liefst vanaf 16cm of dik zodat ik direct wat gewoon ben!

Zeker kunnen afspreken in de week overdag moet kunnen in regio Gent! Reactie met je looks foto mag en hoe je date ziet. Bij klik is het de bedoeling om op regelmatige basis af te spreken!!!! Ik heb nu verscheidene keren een zeer dringend beroep gedaan om genadeloos afgericht te willen worden, maar niemand wilt of kan mij totaal africhten, schijnbaar.

Als jij je aangesproken voelt, wees dan geen mietje maar kom bij me langs om me strak vast te binden en me dan genadeloos en perfect af te richten. Ik verlang hier heel erg naar en wacht dringend op jou, als jij tenminste hard genoeg bent om totaal geen medelijden met me te hebben. Dus als je eenmaal begint, ga a. Ik zoek een leuke man voor geile momenten. Heb je zin om in soft, uitkleden, betasten, pijpen Wil je rimmen hoeft niet of neuken wel safe Als je wilt dat ik langskom Ik ben slank, gespierd door bodybuilding, groot geschapen, behaard verwent gespierde jongens en mannen tot 40 jaar.

Alleen serieuze afspraak via SMS! Ik ben 's avonds in de week beschikbaar. Kennismaking vooraf verplicht en bel me 's avonds met herkenbaar nummer Niet mailen dus!!! Ik kijk vaak films en maak me dan zo geil!!

Ik ben op zoek naar een ladyboy - shemale, ook andere leeftijd maak niks uit! Ik heb voorlopig enkel ervaring met rukken en pijpen en krijg graag zaad over me heen. Graag een voorstel per mailtje. Ik ben een onderdanige homoslet uit Berchem en ik ben op zoek naar dominante mannen die me keihard onder handen nemen zonder grenzen, zonder taboes en zonder genade. Slaaf zoekt meester s om gedomineerd te worden in sex en pijn soft tot extreme pijn waarin ik wordt opgeleid om aan alle wensen te voldoen zonder grenzen.

Slaaf houdt van zwepen, cbt ,ball busting, electro, klemmen, gewichten, vernedring, bondage, totale gehoorzaamheid, pijpen, zaad pis slikken, gagging, enz. Ook dingen die niet genoemd zijn is bespreekbaar. Spreekt dit je allemaal aan stuur mij dan snel een berichtje, fantasieën die je hebt mag je mij altijd vertellen ik sta voor veel open. Voor contact stuur me een berichtje met je stats en ik reageer zo snel mogelijk NIET bellen!!

Ook vrouwen met voorbinddildo kunnen reageren of groepen die een mannengangbang organiseren. Dus alleen om geneukt te worden. Zijn mannenklit moet hij normaal gezien daar niet bij gebruiken. Liefst wordt hij voor een training toch afgetrokken tot klaarkomen zodat hij niet in een geile flow geneukt wordt zoals meestal met mannen is bij het neuken en hij met zijn volle verstand er bij, het allemaal goed aanvoelt. Zijn kut moet wel niet uitgelebberd worden zodat hij spannend blijft als neukobject.

Hij is van Vlaams Brabant, Leuven. Hij kan vb gemakkelijk afspreken bij jou of in Bekkevoort in de Boysclub. Ontvangen kan hij niet bij hem thuis. Alles kostenloos als compensatie van uw trainingstijd. Fotograaf gezocht die kan ontvangen en graag Kinky foto's van onderdanige slanke onbehaarde versa 49 jaar wil nemen. Ik verwacht van jou hetzelfde! Geen fakers en geen blabla maar gewoon leuke actie!

SMS met leuk voorstel of mail me! Slanke biseks man van 55 jaar, voorzien van mooi gereedschap, zoekt beslist rijpere man van goed niveau en die ook een mooie pik heeft. Ben hetero 63, draag lingerie rokje en slip, zoek dominant, vasbinden, balk, boom, kruis, opsluiting, oprekken, spanking, zweepje, lat, riem, billen rood, in de hoek staan, pijpen, spuw in gezicht, kont proper likken, pis drinken, opsluiten, zoek man, boer, tv, cd , Aziaten, etc.

Ik ben zowel actief als passief. Kinky en horny dingen doen hou ik zoveel van. Ik, bi-man, zoekt man nen om elkaars lullen te verwennen. Ik ben geheel geschoren. Alléén voor genot en fun! Bel met herkenbaar nummer hierboven of mail mij: Ik ben een gehuwde en bi ontdekkende man uit Merelbeke van 53j. Ik zou mij graag eens willen laten neuken door 2 bimannen tegelijk in trio of meer oraal en anaal tegelijk wel te verstaan. Als je safe bent mag je anaal in mij spuiten liefst meerdere keren na elkaar zodat het uit me loopt eventueel.

Enkel reageren als je veel ervaring hebt hoe een man anaal in te neuken tot het einde. Mannen met baarden, veel piercings hoeven zeker niet te reageren en ook liefst niet rokers. Ik sta ook open voor sekscinema of gay sauna of gay club! Ik zoek enkel in regio Gent omdat ik dit bij klik op regelmatige basis zou willen doen! Dit alles zonder financiële bedoelingen en zonder te forceren wel te verstaan! Ook golden shower, plasseks en strap-on spreken me aan!

Antwoord met je looks en senarioof hoe je te werk zou gaan! Ik ben geil en zoek een leuke man,liefst een man die een vrouwelijk neuksletje wil. Hou jij van sex en zoek jij een vaste neukvriend in ,laat elkaar ontmoeten voor hete en heerlijke ongeremde sex. Ik wil een hete man die mijn kontje likt,me daarna heerlijk pijpt en anaal neukt! Waar is die geile man? Laat me jou eens een goeie pijpbeurt geven,die volle ballen likken en je leegzuigen.

Geef mij een hete neukbeurt en laat mij kreunen van genot! Ik ben een slanke man,ben 42 jaar jong. Ik heb lange benen en een ronde zachte kont,klein en meisjes-pietje 15cm. Ik doe het wel safe,zoek man tussen 38 en 48 jaar die zeer geil en lief is voor mij. Veel liefs en geile kusjes Ik ben op zoek een boy die houd van pijpen en vrijen en neuken.

Ik mag ook hem neuken als hij dat wilt. Hey beste Mannen , ik zoek mannen met veel sperma! Ik ben een geile gaybottom die houd van geile mannen, nationaliteit is niet belangrijk!! Ik kan prive ontvangen op zaterdagavond, zondagavond en woensdagavond. Je kan mij ook de nacht gebruiken.

Graag hete harde spuit lullen!! Ik hou van discretie!! Fake gelieve zich te onthouden!! Ik hou van je te pijpen en te slikken en ben ook gek van geneukt te worden, etc.. Wel graag min 18 jaar! Sms me voor contact. Als een hoerige slet. Ik ben een pijp-en spermateef die graag pijpt maar er ook op geilt gekeelneukt te worden en mijn mondje laat volspuiten. Ik ben ook bdsm minded en geef mezelf dan ook graag aan strenge dominanten, meesters en sadisten die mij onder bondage en sm willen dwingen tot de meest perverse vernederingen en seksueel kinky willen misbruiken.

Ik hoop op eerlijke, betrouwbare en discrete reacties op dit gemeende zoekertje. Ouderdom of kleur is van geen belang Mail me voor meer info en foto's voor verdere kennismaking en afspraak Kris. Ben een jongejongen en zoek iemand de me voor het eerst wilt nemen, ik doe veel tot slikken of dat je me vastbinden en plassex. Welke doener kan me ontvangen voor een leuke date. Je mag me safe neuken maar veel andere zaken zijn ook bespreekbaar Ben niet slank en verwacht dat ook niet van jou, wel eerlijk en proper zijn Ik ben in voor pijpen, slikken, rimmen en zich laten neuken.

Ik ben strikt bttm dus zelf neuk ik niet, laat me eventueel wel pijpen. Ik ben licht onderdanig en sta dus ook open voor soft sm en bondage. Ik ontvang of verplaats mij in de regio Belgisch Limburg op vraag eventueel elders. Leeftijd, godsdienst of afkomst heeft geen enkel belang. Hygiene en discretie verzekerd. Heeft u nog vragen stel ze gerust. Kickt op harde neukactie, mega dildofucking, beginnend fistfucking, spermashowers, cumdump, goldenshower.

Ik ben slank, en ik zoek slanke of forse man tussen 48 tot 65 jaar, voorzien van een mooi gereedschap, grijs haar, behaard, buikje vind ik geen probleem. Wel safe, discreet, proper! Bel me herkenbaar nummer i. Horny vunzige vent, snor, slank, wil gesandwiched worden door idem vunzige skinkerels met sikje, geile kop, stevig, tattoos. Zoekt Gangbang, orgie, stellen, hot guys, voor vanavond of binnenkort!

Bel me hierboven of vanuit Belgie: Geile man; 50 jaar, wenst met andere mannen geile sex. Sperma, pijpen, kontlikken en ik wordt graag geneukt!. Ik kan me niet verplaatsen. Wel ontvangen in de regio Antwerpen. Turks, Arab, Aziaat, Afrikaan, etc.. Alles kan 7 dagen op 7. Ook ben ik in voor trio, enz. Ik hou van kontneuken, pijpen en kontlikken in een glad geschoren kont.

Liefst gewijfde jongens of ladyboys. Ik woon in Waregem. Bel mij via met herkenbaar nummer! Dominante travestie uit Eindhoven zoekt onderdanige man die mij op afroep' s avonds wil dienen: Hoi , ik ben rijpe man van 54, 1m78 ,82kilo , 16x4 geschapen , kaalhoofdig , grijze ringbaard , borsthaar beartype Ik ben op zoek naar een rijpere man , bij voorkeur versa of top geen pure bottom uit de buurt tussen Aarschot en Hasselt , die kan ontvangen.

Enkel reacties met lichaamsfoto niet enkel je lul! Ik ben 37 jaar, cm, 88 kg, gewillig Ik hou van gerimd worden, bare geneukt worden, poppers, massage met olie Ik ben op zoek naar een bi-boy, gay, trav, ladyboy, shemale, die me verder op sleeptouw wil nemen in deze wondere wereld van gay seks. Ik heb beperkte ervaring maar wil graag veeeeeeel meer ontdekken! Ik kan me makkelijk verplaatsen, niet ontvangen. Ik ben groot, mollig, normaal geschapen, geschoren en besneden, blond, groene ogen, respectvol, hygiënisch en discreet.

Ik houd me steeds aan de gemaakte afspraken! Hoi ik ben sissy van 31 jaar, 1m72 m, 58kg, en zoek date contact met dominante oudere man tot 70 jaar. Ik ben 28 februari terug in België maar zoek nu al contact! Geile kinky onverzadigbare neuk-pijp-zaadslet, morgenavond beschikbaar als bottom-gangbang-cumdumpslet. Dit op bi-trav party in club Goesting.. Slettenneukers en veelspuiter gezocht. Kickt op harde neukactie, mega dildofucking, fistfucking, spermshowers, bukkakes, cumdump, goldenshower.

Ik zoek senioren gay's vanaf 65j tot.. Niet bellen wel sms'en of mms. Slanke biseks man , voorzien van mooi gereedschap, zoekt beslist rijpere man van goed niveau en die ook een mooie pik heeft. Ook niet mailen a. Hallo, ik ben Bi bottom man, 44jaar. Indien je meer wenst kan dat besproken worden! Zelf hoef je niets te doen als je dat wenst PS: Géén pay dates, géén sm en géén car dates.

Ook geen fakers A. B dat ben ik ook niet! Ik ben 28 jaar, ik ben erg verlegen, want dit is mijn eerste keer en wil het dol graag eens doen!! Ik zoek een leuke man om af en toe een uurtje of soms langer plezier mee te beleven In een ideale situatie woon je in Noord West-Vlaanderen. Je hebt een plaats waar je kunt ontvangen, en je bent geïnteresseerd in een normale man, voor leuke momenten.

Je houdt van pijpen, rimmen en safe neuken. Maar dit laatste is niet per se het belangrijkste. Een lang voorspel is veel leuker. Elkaar opgeilen, uitkleden, omkleden met de kleren die jij wil kan ook. Ik wil het wel eens proberen. Samen douchen kan ook zo zijn we beiden lekker fris. Mail je voorstel zeker door, ik reageer op elk voorstel! Ik geil enorm op leer en seks enkel in vol leren outfit.

Maar dan nog even dit, ik heb de ziekte MS. Daardoor stap loop ik erg slecht, dus als ik kom, kan ik dan met de auto voor de deur staan en is het gelijkvloers? Ik help ook bij computer problemen, helemaal gratis. Ik ontvang zwaargeschapen mannen nationaliteit óf leeftijd geen belang Ik pijp en slik graag of wordt graag geneukt bare,deeptroat,facefuck allemaal mogelijk behaard zeker welkom arabier of black geen probleem ik ,95,16,49j bottom,heel onderdanig zwaargeschapen senior zeker welkom geen fakers gewoon.

Man boven de 50jaar niet vrij met een heel jonge uitstaling en heel verzorgt zoek een maatje gebaseerd op ware vriendschap en hete sex leeftijd vanaf 40J tot 99jaar, mag gehuwd zijn het liefst wat ik heb is Klein geschapen mannen die zijn echt zo geil als boter maar iedereen mag reagaren; ik kijk ook niet op het uiterlijk; de moment dat je verzorgt bent en eerbied heb voor mijn prive leven en betrouwhaar zijn, ik ben ook zo eerbied voor iedereen b-en betrouwbaar.

Mijn speciale sexwensen zijn, ik heb graag dat mijn vaste vriend in het sexleven de teugels in handen neemt d. Ook heel verlegen manen mogen reagaren heb je speciale sexwensen, schrijf ze mee op in de eerste mail ik hou niet van fakers of dikken of mannen die denken dat zij de beste zijn van de wereld, ik hou meer van gewone simpele mannen. Misschien heb je wel zin in een amateur-crossdresser enkel kleding met weinig ervaring, die nog veel wil leren. Kan ontvangen regio Geel.

Mail je wensen maar, je krijgt altijd een antwoord. Beginnend slaaf 63 jaar, draag jartellen, rokje, slip, zoek dominant! Je bepaald de straf, werkstraf, Bondage, stoel oprekken; tafel, boom, enz. Gewillige jongen zoekt mannen die weten wat ze willen. Welke mannen willen mij eens komen proberen laten afzien? Wie kan deze bottom jongen op zijn knieen krijgen en neukt me helemaal suf?? Wie durft deze uitdaging aan gaan?? Ik ben een Lieve toffe kerel. Als je nog vragen hebt of je wil iets weten mag je me altijd contacteren.

Gewillige Onderdanige Bottom is opzoek naar avontuur. En geile momenten met 1 of meerdere mannen. Ik kan vrij ontvangen liefst discreet. Alles is mogelijk en bespreekbaar. Knappe gay boy 40 jaar zoekt oudere man voor relatie. Stuur een mailtje met leuk voorstel! Geile Onderdanige Gewillige Bottom. Zoekt TOP S voor regelmatige date's. Veel kan en alles is bespreekbaar. Sta voor veel open en ben into veel Hoi, Knappe slanke stud met stevige lul wordt graag gefist tijdens het pijpen.

Mail een geil voorstel naar mij!! Ben man verzorgd type en geef gratis massage! Blank of zwart iedereen mag reageren. Liefst verzorgd en weinig behaard! Hallo , ik ben Olga , een perverse en kinky cd-slet , zeer gewillig , volgzaam en onderdanig.

Ik zoek naar dominante mannen koppels , sadisten , met een pervers kantje die mij kunnen ontvangen en als pijn-en lustslavin willen onderwerpen aan hun lusten Zonder veel beperkingen. Ik ben tegelijk een fervente pijp-en spermaslet die geilt op geleelneukt worden.

Ik ben zeer bdsm minded en geil er op om onder bondage en sm gedwongen te worden tot de meest perverse vernederingen en seksueel misbruik. Als prille zestiger, travohoer en slavin ben ik zeer verzorgd. Ik wil mij dan ook bij interesse graag verder voorstellen met meer info en foto's. Dit is geen fake maar een gemeend zoekertje. Voor een vaste en lange relatie moest het kunnen. Eerst wel foto's gewenst xxx.

Ik gehuwde bi man zou graag eens een date hebben op hotelkamer te Gent of bij jou met 2, 3 of meer andere andere mannen, trav, cd of shemale. Dit om mij als bottom te neuken en te vullen! Ik heb deze droom la heel lang en zou deze graag werkelijkheid laten worden! Ik zou zo mijn kontje willen verder laten inneuken! Foto's kunnen eventueel genomen worden met mijn toestel maar wel onherkenbaar! Wie interesse heeft of een voorstel mail met je looks en hoe je date ziet!

Indien interesse en klik zou ik dit geregeld willen doen!!!! Telefoonnummer krijg je na mail en als ik je uitnodig! Ik ben 57 jaar; heel verzorgde man niet vrij, zoek levensvriend boven de 50 jaar voor een vaste vriendschap en sexrelatie uit te bouwen.

Slaaf zoekt meester s die hem domineren in sex pijn. Slaaf houdt van pijn zoals: Meester s mag doen wat hij wilt ook wat hij niet genoemd heeft, ik zal alles ondergaan. Kan zowel ontvangen als verplaatsen. Ben gebonden dus kan niet ontvangen, wel in een steeg Ik Lingerie drager zoek eveneens lingerie drager om samen foto's uit te wisselen en live te cammen via whatsapp.

Graag reactie met foto's. En wie weet volgt er een date. Eventueel mag je hier foto's van nemen met mijn toestel! Alles gebeurd in samenspraak en met onderlinge toestemming! Afspreken kan ook geregeld in de week overdag vanavond zou ik misschien uitzonderlijk kunnen ontvangen tussen Reageren met looks foto mag , maten pik en hoe je mij zou verwennen!

Als je telefoonnummer toevoegt kan er ook eerst telefonisch contact! Liefst een echte man die een hoerig sissy meisje eens goed wil gebruiken als onderdanig neuksletje, paal mij maar eens goed. Ben nog maar 1 keer anaal gepaald en heb nog niet veel ervaring in pijpen, leer mij om een goed en onderdanig sissy hoertje te worden van jou, mijnheer en meester. Wie is die echte man die mij als zijn sletje wil? Liefs en geile likjes Girly X.

Heb nog een strak spleetje, kan ontvangen en doe het gratis! Iemand intresse sms of mail mij. Man zoekt het liefst magere slaaf die doet wat ik zeg, ik ben zeer streng. Ik ben 44, wat mollig en op zoek naar een leuke man die leuke sexspelletjes wil spelen. Ik ben eerder bottom en "soft", zeker geen SM of dergelijke. Zin om elkaar uit te kleden, om te kleden heb wel eens zin om luier of panty's uit te proberen. Kinky kan wel, als we maar overeenkomen.

Ik kom soms overdag en soms 's avonds langs, vooral Noord West-Vlaanderen, maar kan soms ook wel verder Mijn wens voor zoek beetje dominante man of koppel? Ik heb géén behoefte aan onzin-reakties! Dus eerst bellen hierboven als je begrijpt. Ik zoek een mollig iemand die geen lichaamsbeharing heeft om elkaars lichaam te betasten en te masseren. Ben je besneden erg groot of klein geschapen?

Wie heeft er volgespoten condooms liggen en wil die aan mij geven? Stuur een SMS voor de locatie om te dumpen. Man zoekt lekkere homovriend voor leuke ontmoetingen voor alles. Ik kan vrij ontvangen. Géén SMS en géén mailtjes a. Wel met herkenbaar nummer bellen! Ik zoek een leuke en toffe man die mij kan ontvangen en eens lekker wil aftrekken. Liefst in de omgeving van Kontich. Ik kan enkel overdag. Niets hoeft, alles kan. Gehuwde bi-man van 53 jaar zoekt sex met andere bi tot 55 jaar.

Ik kan niet ontvangen, wel verplaatsen naar Antwerpen. Ik ben voor veel in, maar wel safe en discreet. Beetje ziek of gestoord?? Graag kontakt voor indrukken uitwisselen, ervaringen delen , er meer over leren kortom want ben er onervaren mee "blasphemy" zeker? Gehuwde man, niet vrij, zoek vaste levensvriend, ben klein geschapen wel verzorgt voorkomen, de groote van een lul is niet belangrijk, ik klein geschapen mannen heel leuk en speels, ik kijk ook niet op het uiterlijke waar ik op kijk is eerbied hebben voor elkaar, een echte vriend zijn voor het leven, alles tesamen ontdekken echt genieten van het leven, ik vind bij een vaste vriendschap dat sex een heel groot deel speelt, ik hou van veel soorten sex en bij mij is alles bespreekbaar, ik gaat hier niet mijn sexkeuze vertellen, dat hou ik liever nog wat vast en de dag dat wij vrienden zijn voor het leven, zal je versteld zijn van mijn sex, ik hou van leuke mensen, geen zuurpruimen of dikkenekken, weet je wat uw intresse in mijn advertentie begint al te zwellen, is simpel stuur mij een e- mail en u krijgt eentje terug.

Hoi allemaal ik een een gozer uit Groningen, ik woon op mezelf en ben 41 jaar. Ik mis een lieve arm om me heen. Daarom ben ik op zoek een getinte marokkaanse of Turkse vaste vriend, ongeveer tussen 29 a 40 jaar. Alleen de leeftijd boys!

Als je dit het zelfde vind, SMS me dan hierboven. Ik ben lichtjes bi ingesteld en heb vriendin, maar ben op zoek naar iemand die weet wat edging en cumcontrol is. Ik wil het graag eens ondergaan bij iemand die het zorgvuldig kan uitvoeren. Ik hoeft niet gepijpt te worden,daar heb ik mijn vriendin voor. Wie kan dit doen.

Ik ben slank,licht behaard en XL in de broek. Ik doe ook graag medical roleplay , graag ben ik je patient voor een geil onderzoek ook. Ik zoek iemand die wel eens graag word verwend en ik sta ook voor alles open, ben zelf nog maagd , 18 jaar, en als je me wit vastbinden geen probleem, zelfs tot op me plassen, ik wil wel alles eens proberen zelfs tot slikken toe, of als je zelf nog iets weet laat het me vooral weten!

Gebonden bi-man zoekt een vaste homo of bi vriend uit de regio Sneek. Dit voor overdag en niet in de avond. Stel tot 70 jaar mag ook. Ik ben 47 jaar, 1. Alléén SMS of bel na 20 uur met herkenbaar nummer. Ik kan niet ontvangen!! Ik zoek een man in Vlaanderen of Nederland die deze foto zelf spannend vindt en een discreet en regelmatig contact wenst 's avonds. Liefst wat rijpere man, proper, met mooi gereedschap. Bel me hierboven Géén SMS a. Hey iedereen, ik ben 41 jaar, en ben op zoek naar geile TOP kerels om me stevig te verwennen.

Kan me vlot verplaatsen en zoek geile dominante stevig geschapen mannen, nationaliteit van geen belang. Ben jij die gast die graag zijn zaad wil dumpen of ik pijp je deeptrouth of laat me bare neuken, alles is mogelijk , behaard, arabier of blacks allemaal welkom. Mocht je intresse hebben stuur dan zeker een whatsapp berichtje voor verdere afspraak met deze hoerige slet. Ben 23 jaar, bi top, van regio vlaams brabant, hoeilaart, zoekt vaste date partner, liefst 50 plus.

Stuur me sms met stats Onderdanige hoer zoek meester es die mij regelmatig met auto komt ophalen voor regematig soft SM sessies. Dat doe ik graag. Streel en lik mijn tepels, daar word ik geil van!! Ik woon regio Leuven.

Bottom, 50 jaar, zoekt verzorgde top. Reageer NIET s nachts pak niet op dan!! Reageer ook niet op mensen die hun niet voorstellen en verlangen zeggen Ik ben niet hopeloos op zoek, dus zoek deftige top!

Ik kan ontvangen te Borgerhout. Niet vrije man wil een eerste bi ervaring beleven! Als je veel spuit is dit een pluspunt net zoals je niet roker bent, geen baard of snor hebt! Eventueel ook bijzetten of foto's nemen mag onherkenbaar. Afspreken kan niet in het weekend 's avonds maar vooral in de week overdag.

Hygiëne, respect en discretie zijn een must en ik heb GFB! Eerst sms alvorens te bellen a. Hallo ik ben een leuke jongen die je graag eens verwent, volgend uw normen Ik kan Pijpen, Neuken top-Botton, Erotische massages, voet seks, Cardate, Diner date, reizen, enz… Alles is mogelijk in samenspraak met de klant.

Wij werken in alle discretie zowel voor de klant als van onze zijde. Wij kunnen oof in trio werken, met een collega escort. Een Meester die van me Eist dat ik steeds spontaan mijn tepeltjes in Zijn richting moet vooruitduwen, om ze langdurig en meermaals Hard te laten benijpen met Zijn Sterke Vingers geen klemmen. Een Meester die wel steeds mijn pikje in de gaten houdt, zolang die stijf staat mag ik niet om genade vragen.

Wat zijn Uw stats aub? Liefst bij mij thuis, tenzij je vlak in de nabije omgeving woont. Welke strenge kerel voegt de daad bij het woord en wil me nu eindelijk écht en volledig africhten, gelijk een hond? Woon heel discreet,ontvang verplaatst niet, zoek gewoon dominante grootgeschapen mannen, nationaliteit of leeftijd geen belang, díe dringend hun zaad kwijt wíllen ik pijp en slik graag of laat me neuken,bare, deeptroat, facefuck, allemaal mogelijk, behaard zeker welkom, arabier of black ook gewoon!

Zelf heb ik nog geen ervaring met een man en daar wil ik snel verandering in maken. Ik kan altijd ontvangen dus wanneer maakt voor mij niet uit heb altijd tijd! Stuur me zo snel mogelijk je stats en zeker je foto's want ik reageer niet zonder, en wie weet nodig ik jou hier bij mij uit voor lekkere seks ;-. Hallo ik ben heel lieve jongen zoek vriendschap mss langer vaste relaties alleen tussen 27 tot 39 jaar ik ben homo xxx.

Hallo, leeftijd zegt me niets, maar wie wil er graag eens een lekkere jongen van 35 rukken in het toilet van de bib ofzo, ook ik ruk jou als je wilt, maar dit alles wel met rubberen dunne handschoentjes zoals in klinieken, ik ruk tot je spuit, of jij rukt mij tot ik spuit, sms me als je het ziet zitten, of vragen hebt x tot zo x.

Heb poppers in huis Bel of Mail me. Slanke onderdanige jongen zoekt contacten met dominante gasten voor vriendschap en fun. Ik kan af en toe ontvangen, maar kan ook outdoor,op spannende plekken,bij jou,.. Hey ben 38j man vrijgezel en woon alleen al jaren zoek ik om een speld in de hooiberg, en leef ik al die tijd onzeker door mannen die hmje gewoon eens willen neuken om het kwijt te kunnen zijn Maar bij mij gaat dat niet ben een lieve, rustige man en mijn zoektocht eindigt pas als ik een chubby of volslankere man ontmoeten en leer kennen die net als ik homo gevoelens heeft en er van droomt om eens met de ware echte man to man sex kan hebben met elkaar.

Dikke knuf Pieter Xxx. Hallo ik ben Mark 56 jaar,ik ben een zeer onderdanig,ik bied mij aan als slaaf die voor alles gebruikt kan worden,zoals huishoudelijk werk, voor sex, sm,gewillig voor uw gasten, enz. Gezocht eveneens lingerieman die graag samen wil live chatten terwijl we aan het rukken zijn en wie weet wat volgt. Misschien bij klik een date. Graag reactie via mail of whats app met fotos. Ik laat mij daarbij graag gebruiken en neuken door jou. Ik ben erg exhibitionistisch en hoerig en kick op geil gedrag.

Van mij mag het van zachte seks tot kinky en soft-sm gaan, echter geen pijntoestanden. Bij mooi weer mag dat ook buiten bij jou in tuin of op een geschikte locatie. Hiervoor zoek ik een man van ongeveer mijn leeftijd of ouder tot veel ouder zonder bovengrens en hoe ouder hoe liever ik het heb.

Uw uiterlijk is niet van belang maar hygiëne wel. U moet mij bij u thuis kunnen ontvangen en bij klik graag voor vaker. Graag uit omgeving grensstreek Belgie Nederland. Ben voor de rest vrij rustig van karakter, verlegen, en eerder meegaand, zeker geen moeilijke mens! Je houd ervan een wandeling samen te doen, ier Mrs gaan drinken of gewoon thuis een fijne babbel.

En in het begin wat genieten van de softsex, elkaar wederzijds betasten, strelen, kussen, elkaars tepeltjes likken, tongzoenen, elkaar aftrekken en pijpen en 69 vrijen, rimmen wil ik ook proberen als het klikt en elkaar beter leren kennen en wederzijds zacht en diep anaal neuken in jouw of mijn nestje samen zonder condoom!

Bi, Hetero, top of bottom zich te weerhouden!!! Je bent lief en een respectvol rustig pers. Goedemorgen iedereen, hoe is met u met mij is ok, ik ben een heel verzorgde man,en ik heb de volgende vragen aan jullie is de grote van een lul echt zo belangrijk tegenwoordig?

Ik ben ook graag naakt, vooral s'avonds. Bisexuele gehuwde man; niet vrij; wat aan de verlegen kant; niet groot geschapen, heel verzorgt ,prima werk aan de staat, zoek gelijkaardige vriend, ook liefst klein geschapen, ook heel verzorgt voor onze vriendschap, rustig opbouwen, ben genieter: Ben 21jaar weinig ervaring. Wil graag behandeld worden als je slaafje. Laat me graag volspuiten en onderplassen, vuile kontjes schoon likken. Hou ervan hard geneukt te worden in mn kontje.

Met meerdere tegelijk mij gebruiken heb ik nog geen ervaring mee ma wil het wel graag eens proberen. Wie wil me, stuur me maar. Niet mis te verstaan dat je mij ook mag pijpen en ik jou ook kan neuken. Liefst mannen 18 tot 26 jaar. Bare bottom op zoek naar x-snoepjes, betrouwbaar en discreet aub! Enkel serieuze reacties en geen fakers! Vrijwillige seks is niks voor mij: Liefst vastgebonden, zodat je mij kunt dwingen tot alles!

Wie wil mij stevig dwingen tot volledige overgave, om uitvoerige seks te hebben met jou, of ik het nu prettig vind of niet. Zet dóór en ga je gang. Een van de voorwaarden is dat ik nadien altijd gelijktijdig een paal in mijn kont safef, en mond heb. Ik ben een 52jarige, getrouwde man met opkomende bi-gevoelens. Welke man van ongeveer zelfde leeftijd wil mij op een rustige en tedere manier inwijden? Lichaamsbouw is onbelangrijk, wel hygiëne.

Stuur mij een berichtje met voorstel en wie weet ben jij mijn eerste ervaring! Nette man homo uit het Groningen Nederland zoekt een mooie knappe lekkere man voor heerlijke mannen liefde en lekkere sex. Ik zie er goed uit normaal slank, geen baard en ook geen snor,normaal kort haar geen tattoos etc. Ik hou van lekker vrijen, tongzoenen, strelen, masseren, pijpen, zuigen, sabbelen, likken en zuigen aan de balzak en plassex, en kont neuken.

Wie heeft er zin met mij lekkere spannende sex met mij te beleven? Who wants this virgin ass! I'm looking for someone to take my ass virginity, I'm a married man living outside antwerpt looking to lose my ass virginity I can't accomidate so it has to be your place! I'm free most afternoons send me a message if interested. Ben je al opgegeild, stuur mij dan een berichtje met een verhaal hoe jij onze sexleven ziet verder opbouwen, je mag me zelf vragen om verkleed te gaan als ladyboy met panty s en jartelen, dan doet ik dat wel alles binnenhuis nooit buitenhuis, en dan kan je feitelijk iedere keer een soort toneelstuk maken bv de strenge priester en ik de onderdanige non of een ander toneelstuk dokter en verpleegster, u ben niet verplicht om mij als ladyboy te gebruiken je kan gemakelijk die toneelstukjes doen priester en leerling priester helper of dokter en student er bestaan zoveel zaken die je maar kan bedenken ook ben ik voorstander van binnen een hondhalsband te dragen zo kan u mij trekken, waar u maar wilt nooit niet op mijn rug zitten of mijn rug gebruiken als voetbankje ik heb een heel slechte rug Hi I'm Sean a47 years old Irish married man living outside antwerpt.

I have had a massage with a happy ending from a man and now I'm looking for more! I am very open minded and willing to try anything, I want to rim and be rimed i also Want to 69 a guy and if the guy is right then I will let him take my ass virginity!

Ik ben op zoek naar een rijpe man 50 a 60 jaar , forse penis die zin heeft om een gewillige jonge man te gebruiken. Ik ben 29 Jaar, 1m84 m, 73 kg, Ik wacht op een leuk voorstel.

.

Kut slaan pseudo arts keuring

ESCORT NOORD GRATIS SHEMALE S

De bestraling werd achtereenvolgens gegeven in de schema's van 20 x 3,1 Gy, 22 x 2,8 Gy, 25 x 2,4 Gy, 30 X 2,0 Gy of 33 x 2,0 Gy. Deze techniek is vooral van belang gebleken bij de reconstructie van benige structuren. Ik wil mij dan ook bij interesse graag verder voorstellen met meer info en foto's. Ik sta open voor heel veel en ben ook discreet. Jij doet je broek uit, ik pijp jou. Ook geschikt als lustobject, pijnobject voor meerderen, vrienden, clubje, feestje, en onderdanige groetenTania. Ik kan niet ontvangen, wel verplaatsen naar Antwerpen. Wanneer de tong dusdanig groot wordt dat hij de luchtweg blokkeert, is er een levensbedreigende situatie. Alles kan, niets moet, welke geile man hou ook van mannen sex? Niet ernstig niet reageren en geen sex!